Gewaardeerd!

Gewaardeerd!

Samenweten is betrokken bij het verrijkingsprogramma voor het pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!, uitgevoerd door de KNAW. De kernactiviteiten van Samenweten zijn het trainen van onderzoekers in public engagement en het stimuleren van netwerkvorming en uitwisseling van expertise op het gebied van public engagement. Zo organiseert Samenweten workshops op maat, speciaal voor onderzoekers die een toekenning kregen uit het pilotfonds Gewaardeerd!

Pilotfonds

Het Pilotfonds Gewaardeerd! is gericht op het erkennen en waarderen van wetenschappers die zich structureel inspannen voor wetenschapscommunicatie. Hiermee wordt benadrukt dat publieksgroepen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek een wezenlijk onderdeel zou moeten zijn van een academisch takenpakket.  

Meer dan 90 onderzoeksgroepen kregen op basis van geleverde prestaties een bijdrage van 10.000 € voor nieuwe activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie. 

Het pilotfonds, belegd bij de KNAW, is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. 

Verrijking

Met het verrijkingsprogramma Gewaardeerd! wordt de som van alle toekenningen uit het pilotfonds groter dan de meer dan negentig bijzondere projecten die daar al uit voortkomen. 

Kennisdelen

Het doel is kennis en ervaringen te delen over wetenschapscommunicatie en public engagement. Wat werkt en wat niet, hoe bereik je je doelgroep, welke obstakels vind je op je weg, hoe neem je collega’s mee in je enthousiasme voor public engagement, enzovoorts?

Kennisdelen is een vast onderdeel van de workshops die Samenweten aanbiedt aan onderzoekers met een Gewaardeerd-toekenning. Daarnaast krijgen deelnemers nieuwe inzichten aangeboden, bijvoorbeeld over citizen science, podcasts maken, storytelling en impact meten. 

Netwerk 

Om de uitwisseling van expertise te verduurzamen, bouwen we via de Samenweten website aan een netwerk waar wetenschappers elkaar kunnen vinden voor informatie en inspiratie over wetenschapscommunicatie en public engagement. 

Impact onderzoek

Wat hebben wetenschappers in hun werkomgeving op verschillende niveaus nodig om wetenschapscommunicatie serieus op te kunnen pakken? 

Samen met de Gewaardeerd-groepen buigen onderzoekers Sem Barendse en Willemine Willems o.l.v. dr. Frank Kupper (Athena Instituut, VU) zich het komende jaar over vragen en dilemma’s waarmee wetenschappers binnen de universiteit te maken hebben als zij zich in of buiten werktijd willen bezighouden met wetenschapscommunicatie.

Daarnaast bieden dr. Madelijn Strick (UU), dr. Anne Land (UL) en dr. Ward Peeters (UL) onderzoekers handvaten om impact te meten van hun wetenschapscommunicatie-activiteit. 

Beleidsadvies

Eindresultaat van ‘Verrijking Gewaardeerd!’ is, na een slotbijeenkomst in het KNAW Trippenhuis, een onderbouwde handreiking aan universiteiten, onderzoeksinstituten, en het ministerie van OCW over het faciliteren en waarderen van wetenschappers die werk maken van wetenschapscommunicatie. 

Verrijking Gewaardeerd! wordt uitgevoerd door de KNAW in nauwe samenwerking met Samenweten, met steun van het ministerie van OCW.